Catégories

Geschter Owend huet et geflaamt am Keller.

Seit e puer Dég kommen ewell friem Kaatzen zu menger Diir erann. Haut hun ech elo eng nei Entré’s Diir kritt, dei geet nëmmen op wann « ech » kommen an zwar durch den Chip ennert mengem Pelz, eng fei Saach.

http://lenny.click/lenny/wp-content/uploads/2014/10/Nei_Klapp.mp4

Bleechkatz

Schlecht Nouvelle fir d’Fiels, geschter as d’Bleechkatz gestuerwen

Lenny an der Peitrus

Ech war de Mëtteg an der Peitrus